STATUTUL

PATRONATULUI  PRODUCATORILOR DE TAMPLARIE TERMOIZOLANTA

Actualizat in baza Hotararii Consiliului Director din data de 16 mai 2017

 

CAPITOLUL   I

DENUMIREA, SEDIUL, FORMA JURIDICA

Art. 1 Denumirea Patronatului

1.1 Denumirea Patronatului este: PATRONATUL PRODUCATORILOR DE TAMPLARIE TERMOIZOLANTA astfel cum reiese si din dovada disponibilitatii denumirii  nr. 26893 eliberata de catre Ministerul Justitiei - Serviciul Relatii cu Publicul si Cooperare cu ONG la data de 18.06.2004.

1.2 Aceasta denumire va fi mentionata in toate inscrisurile, documentele si actele ce se intocmesc pentru desfasurarea activitatii. Denumirea generica a Patronatului este P.P.T.T.  

Art. 2 Forma juridica

2.1 PATRONATUL PRODUCATORILOR DE TAMPLARIE TERMOIZOLANTA numit in continuare „Patronatul” este o organizatie a patronilor din aceasta ramura, fara caracter politic, persoana juridica romana de drept privat fara scop patrimonial organizata in conformitate cu prevederile Legii nr. 356 din 10 iulie 2001 cu privire la patronate si a carei personalitate juridica este dobandita potrivit O.G. nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociatii si fundatii modificata si completata prin O.G. nr. 37/2003.

Art. 3 Sediul Patronatului

3.1 Sediul central al Patronatului este in Bucuresti, str. Alexandrina, nr. 20-22, bl. C4, et. 2, ap. 3, cam. 4, sector 1, putand fi schimbat in functie de necesitatile Patronatului prin decizia luata in Consiliul Director.

 

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE SI SCOPUL PATRONATULUI

Art. 4  Obiectul de activitate

4.1 Patronatul are ca obiect de activitate sustinerea si apararea tuturor producatorilor si montatorilor de ferestre, usi, fatade si geam termoizolant, furnizorilor si comerciantilor din domeniu in relatiile cu autoritatile publice, cu sindicatele si cu alte persoane juridice si fizice, in raport cu obiectul si scopul sau de activitate, atat in plan national, cat si international potrivit prezentului statut si in acord cu prevederile legii care guverneaza existenta sa. 

4.2 In vederea realizarii obiectului sau de activitate Patronatul isi propune realizarea urmatoarelor activitati:

a) Elaborarea si promovarea catre organele abilitate de proiecte de acte normative, instructiuni, rezolutii si propuneri ale membrilor Patronatului legate de problemele generale si specifice privind activitatea de productie si montaj tamplarie termoizolanta din PVC, aluminiu, otel, lemn stratificat, geam termoizolant si subansambluri;

b) Intarirea relatiilor de prietenie si colaborare cu alte patronate si cu alti investitori din tara si strainatate;

c) Organizarea de actiuni de recunoastere pe plan national a meseriei de producator si montator de:

- tamplarie termoizolanta din PVC, aluminiu si lemn stratificat;

- producator si montator de fatade si pereti cortina;

- producator de geam termoizolant;

si introducerea in Clasificarea Ocupatiilor din Romania (C.O.R.)  a profesiilor mentionate anterior;

d) Promovarea si sustinerea demersurilor pentru subventionarea de catre stat a cotei parti din contravaloarea costurilor necesare reabilitarii termice a cladirilor;

e) Impunerea la nivel national a unui standard minim de calitate privind realizarea produselor ce fac obiectul de activitate al membrilor Patronatului;

f) Promovarea celor mai bune materiale si componente la realizarea geamurilor termoizolante, din punct de vedere calitativ;

g) Desemnarea, in conditiile legii, de reprezentanti la negocierea si incheierea contractelor colective de munca, la alte tratative si acorduri in relatiile cu autoritatile publice si cu sindicatele, precum si in structurile tripartite de conducere si de dialog social;

h) Realizarea trimestriala a unui buletin informativ care va cuprinde date despre noutatile din domeniu;

i) Efectuarea unor demersuri in vederea achizitionarii de catre membrii Patronatului, a unor utilaje si materii prime in conditii avantajoase;

j) Cooperarea si aderarea la alte organizatii similare din strainatate;

k) Negocierea tarifelor de participare la targuri si expozitii pentru membrii Patronatului;

l) Studiul pietei din tara si strainatate, informarea membrilor cu privire la relatiile economice si sociale existente pe aceste piete;

m) Schimbul de informatii statistice intre membrii Patronatului privind conditiile generale economice si de piata din tara si strainatate si elaborarea pe baza acestora a unor studii relevante;

n) Organizarea de manifestari cum ar fi: conferinte de presa, congrese, cursuri de training, colocvii, dezbateri, expozitii, seminarii de informare, simpozioane sau altfel de intruniri nationale, infiintarea unei biblioteci, a unei banci de date si editarea de materiale documentare;

o) Participarea la comisii, consilii, congrese, expozitii si manifestari nationale si internationale legate de interesele urmarite de Patronat;

p) Medierea - arbitrajul pentru rezolvarea pe cale amiabila si extrajudiciara la cererea partilor implicate a disputelor (litigiilor) ce pot aparea intre membrii Patronatului, intre Patronat si alte societati comerciale sau in care un membru al Patronatului este parte, precum si la solicitarea institutiilor statului si in baza parteneriatelor incheiate;

r) Promovarea intereselor Patronatului prin inaintarea de memorii si alte instrumente, in scris, catre autoritatile competente, publicarea de anunturi in ziare si reviste, aparitia unor materiale informative la radio si tv, stabilirea de contacte cu oficialii de la nivelul tarii pentru asigurarea conditiilor normale de functionare a relatiilor economice;

s) Dezvoltarea relatiilor de cooperare cu alte patronate din tara si strainatate, cu organisme publice, administrative, institutii financiare, camere de comert – industrie – agricultura, etc, fundatii, organisme nationale si internationale, federatii, confederatii, institutii, pentru realizarea scopului sau;

t) Protectia, promovarea si dezvoltarea mediului de afaceri a membrilor Patronatului;

u) Atragerea si administrarea, in conditiile legii, de surse financiare sub forma de donatii si alte contributii in vederea realizarii scopului propus;

v) Infiintarea si administrarea, in interesul membrilor sai, a unor unitati de cultura, invatamant si cercetare in domeniul activitatii patronale, unitati economico-sociale, comerciale, precum si banca proprie pentru operatiunile in lei si in valuta;

x) Participarea in structurile de coordonare si gestionare a programelor cu Uniunea Europeana;

y) Sa actioneze prin orice mijloc legal pentru infaptuirea scopului Patronatului;

z) Asigurarea serviciilor de consultanta si asistenta de specialitate, inclusiv in domeniul formarii fortei de munca;

w) Organizarea de programe de formare profesională finalizate prin certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională, ca Furnizor de Formare Profesionala, si evaluarea competentelor profesionale, ca Centru de Evaluare Competente Profesionale, cu autorizatii in conditiile legii.

Art. 5 Scopul Patronatului

5.1 Scopul Patronatului il reprezinta:

a) Promovarea, sustinerea si apararea intereselor economice, tehnice, juridice si etice ale membrilor sai, precum si dezvoltarea spiritului de intrajutorare, colaborare si sprijin reciproc in activitatile pe care acestia le desfasoara;

b) Promovarea si dezvoltarea productiei de calitate in domeniul realizarilor tamplariei termoizolante;

c) Sustinerea independentei de actiune a patronilor in domeniul productiei de tamplarie termoizolanta in scopul dezvoltarii si eficientizarii activitatii acestora;

d) Promovarea concurentei loiale, in conditiile legii, in scopul asigurarii de sanse egale fiecaruia dintre membrii sai;

e) Incurajarea si contributia la dezvoltarea si intarirea relatiilor economice si sociale;

f) Contributia la procesul de dezvoltare economica si integrare deplina in structurile europene a Romaniei;

g) Promovarea progresului managerial.

Art. 6 Stampila-sigla

6.1 Sigla Patronatului va putea fi uzitata de membri sai conform prevederilor din regulament, putand fi aplicata pe orice mijloc de transport si oriunde se considera necesar in scopul recunoasterii apartenentei la Patronat, doar de societatile care si-au achitat cotizatia anuala si cu avizul Consiliului Director.

 

CAPITOLUL III

PATRIMONIUL. COTIZATIILE. ALTE SURSE DE VENITURI

Art. 7 Patrimoniul

7.1 Patrimoniul initial al Patronatului este constituit din contributia in numerar a membrilor fondatori ai Patronatului, in valoare de 10800RON, integral subscris si varsat de catre asociati.

7.2 Patrimoniul Patronatului se va completa prin dobandirea in proprietate de bunuri mobile si imobile ce vor fi folosite strict in interesul acestuia, din veniturile realizate.

Art. 8 Cotizatiile

8.1 Taxele de inscriere, cotizatii, contributii pentru fondul destinat negocierii contractelor colective de munca, promovarii proiectelor de legi si activitatii specifice, sunt stabilite in fiecare an prin hotarari ale Consiliului Director si se inregistreaza in contabilitate la capitolul cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal pentru cel ce le efectueaza.

8.2 Plata cotizatiei anuale a membrilor Patronatului:

a) Plata integrala a cotizatiei anuale, pana la sfarsitul primului trimestru al anului in curs, beneficiaza de o reducere de 10%;

b) Achitarea cotizatiei se realizeaza integral pana la data de 30 iunie a anului curent;

c) Cotizatia anuala in cazul celor nou inscrisi se depune in acelasi timp cu taxa de inscriere si este proportionala cu numarul lunilor ramase din anul calendaristic.

Art. 9  Alte surse de venituri ale Patronatului

9.1 Patronatul poate realiza venituri suplimentare din:

a) resurse obtinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;

b) venituri realizate din activitati economice directe;

c) donatii sau sponsorizari;

d) contributii pentru fondul destinat negocierii contractelor colective de munca si prestari servicii conform activitatii specifice;

e) dobanzile si dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile in conditiile legale;

f) dividentele societatilor comerciale infiintate de Patronat;

g) incasari din vanzarea publicatiilor proprii, scolarizari, facilitare conditie de obtinere a agrementelor tehnice, obtinerea atestatelor profesionale;

h) alte venituri permise in conditiile prevazute de lege.

9.2  Patronatul  poate fi finantat din fondurile altor organizatii nationale sau internationale, programele Uniunii Europene sau alte institutii internationale publice sau private.

9.3 Patronatul poate dobandi, in conditiile legii, cu titlu gratuit sau oneros,  orice fel de bunuri mobile sau imobile necesare in vederea realizarii scopului pentru care este infiintat.

9.4 Patronatul poate infiinta si administra, in conditiile legii si ale statutului si in interesul membrilor sai, unitati de cultura, invatamant si cercetare in domeniul activitatii patronale, unitati economico-sociale, comerciale, precum si banca proprie pentru operatiuni financiare in lei si in valuta.

9.5 Veniturile Patronatului sunt destinate realizarii scopurilor pentru care a fost infiintat si nu pot fi repartizate membrilor sai.

 

CAPITOLUL IV

MEMBRII PATRONATULUI. DREPTURI SI OBLIGATII

Art. 10 Calitatea de membru

10.1 Membru al Patronatului poate fi orice persoana juridica, conform art. 2 din Legea 356/2001, care se obliga sa respecte Statutul Patronatului si care isi desfasoara activitatea in domeniul tamplariei termoizolante sau activitati conexe acestuia.

10.2 Membrii Patronatului sunt:

a) membri fondatori;

b) membri permanenti;

c) membri asociati;

d) membri onorifici.

a) Membrii fondatori sunt:

1. persoane juridice care au contribuit la constituirea patrimoniului initial si la infiintarea Patronatului, exercita activitati conform obiectivelor acestuia si platesc cotizatie.

b) Membrii permanenti sunt:

1. membri fondatori si persoane juridice romane si/sau straine care au aderat ulterior datei de inregistrare a Patronatului, exercita activitati conform obiectivelor acestuia si platesc cotizatie.

c) Membrii asociati sunt:

1. persoane juridice, uniuni, asociatii, fundatii, organizatii, federatii, confederatii, camere de comert si in general persoane juridice care colaboreaza si participa la realizarea scopului Patronatului.

a) au dreptul sa participe la Adunarea Generala a Membrilor Patronatului si sa-si exprime punctul de vedere asupra problemelor ce se discuta;

b) nu au drept de vot, nu pot fi alesi si nu platesc cotizatia prevazuta.

d) Membri onorifici sunt:

1. persoane fizice autorizate potrivit legii sau juridice, romane si/sau straine, care au contribuit si contribuie remarcabil la dezvoltarea scopului Patronatului si au adus aporturi la dezvoltarea activitatii economice in Romania.

a) sunt declarati ’’Membri onorifici’’ de AGP la propunerea Consiliului Director;

b) au dreptul sa participe la AGP si sa-si exprime punctul de vedere asupra problemelor ce se discuta;

c) nu au drept de vot, nu au dreptul de a fi alesi si nu platesc cotizatia prevazuta.

2. din randul membrilor Patronatului, pentru merite deosebite se poate numi la propunerea Consiliul Director, un presedinte onorific pe o perioada determinata de doi ani si fara drept de vot.

10.3 Calitatea de membru al Patronatului poate fi transmisa conform legii.

Art. 11  Inregistrarea membrilor Patronatului

11.1 In cadrul Patronatului exista un registru special, in care sunt trecute:

- Datele de identificare ale membrilor fondatori, ale membrilor permanenti, ale membrilor asociati si ale membrilor onorifici;

- Tipul activitatii desfasurate;

- Data inregistrarii sau retragerii din Patronat.

Toti membrii Patronatului au acces la acest registru.

Art. 12 Inscrierea membrilor

12.1 Inscrierea unui membru este hotarata de Consiliul Director al Patronatului, la solicitarea adresata in scris, a celui interesat.

12.2 In cazul refuzului de primire in Patronat, cei interesati se pot adresa Consiliului Director cu o noua cerere insotita de recomandarea a 2 membri permanenti. In aceasta situatie, refuzul de primire din partea Consiliului Director trebuie sa fie luat cu votul a 2/3 din membrii acestuia. La sedinta, are dreptul sa participe si cel interesat care isi va sustine cererea, fara a avea dreptul sa participe la procedura de vot.

12.3 In cazul refuzului dat cu votul a 2/3 din membrii Consiliului Director, cel interesat se poate adresa primei sesiuni a Adunarii Generale Ordinare sau Extraordinare a membrilor permanenti ai Patronatului, care vor lua o hotarare definitiva in acest sens.

12.4 Cel interesat are dreptul sa-si sustina personal cererea, in fata Adunarii Generale, insa fara drept de vot.

Art. 13  Procedura inscrierii membrilor permanenti

13.1 Cererea viitorului membru va fi insotita de o fotocopie de pe statut si certificat de inregistrare ale firmei/autorizatie pentru desfasurarea de activitati economice in mod independent, lista persoanelor care fac parte din organele de conducere, o fotocopie dupa legitimatia sau pasaportul persoanei fizice autorizate/reprezentantului persoanei juridice in Patronat si imputernicirea respectiva, precum si copia dupa dovada achitarii taxei de inscriere.

Art. 14 Drepturile si obligatiile membrilor

1. Membrii permanenti au urmatoarele drepturi:

a) sa participe la Adunarile Generale ale Patronatului, AGP, sa ia cuvantul la problemele ce se discuta, sa voteze, sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere;

b) sa participe la orice actiune sociala, profesionala sau culturala a Patronatului;

c) sa propuna Consiliului Director continutul ordinii de zi si sa adreseze intrebari si sa obtina raspuns din partea Consiliului;

d) sa propuna sau sa ceara continutul ordinii de zi pentru prima sesiune AGP Ordinara sau Extraordinara;

e) sa participe la grupuri de actiune, comitete sau comisii de lucru, reprezentari, analize, organizate de Consiliul Director sau de AGP;

f) sa beneficieze de actiunile si rezultatele activitatii Patronatului conform statutului;

g) in scopul reprezentarii Patronatului, membrii sai, la hotararea Consiliului Director si cu aprobarea Presedintelui, au dreptul la deplasari in tara si strainatate. Decontarea cheltuielilor de transport si cazare se va face in conformitate cu prevederile legale;

h) calitatea de membru se poate pierde la cerere in urma unei notificari scrise adresate Consiliului Director cu cel putin 30 zile calendaristice inainte.

2. Membrii permanenti au urmatoarele obligatii:

a) sa-si indeplineasca toate indatoririle din prezentul statut, hotarate de AGP sau de Consiliul Director al Patronatului, inclusiv achitarea cotizatiei;

b) sa participe la sedintele AGP;

c) sa participe la manifestarile si activitatile Patronatului;

d) sa ajute si sa participe la indeplinirea scopului Patronatului;

e) sa dezvolte atitudini de colaborare, ajutor si prietenie intre membrii Patronatului;

f) membrii Patronatului pot face parte din alte organizatii numai in cazul in care scopul acestora nu contravine intereselor Patronatului;

g) sa comunice modificarile aparute in cadrul societatii pe care o conduce in una dintre urmatoarele modalitati : adresa, telefon, fax, e-mail, etc. cu confirmare de primire;

h) sa sprijine logistic actiunile organizate da Patronat in localitatea unde au sediul;

i) sa apeleze la medierea Patronatului sau a Consiliului Director, atunci cand se gasesc intr-o situatie conflictuala, cu alt membru al Patronatului, inainte de a apela la instantele de judecata, la massmedia sau interventia altor autoritati.

Art. 15  Sanctiuni disciplinare si procedura de aplicare

15.1 In cazul incalcarii dispozitiilor legale sau ale prezentului statut, membrii permanenti ai Patronatului pot fi supusi la una dintre urmatoarele sanctiuni:

a) avertisment scris;

b) suspendarea temporara de pana la maximum 3 luni, a drepturilor conferite de calitatea de membru al Patronatului;

c) excluderea din randul membrilor Patronatului prin publicarea hotararii in presa.

15.2 Abatere de la prevederile statutului se considera a fi:

a) incompatibilitatea cu specificul Patronatului sau cu activitatea conducerii acesteia, respectiv opozitia fata de scopurile si interesele Patronatului, precum si abaterile serioase si repetate de la statut, ori inconsecventa in indeplinirea obligatiilor financiare;

b) nerespectarea statutului cu buna stiinta sau din neglijenta, a oricarui membru al Patronatului, indiferent daca pentru aceasta a intervenit si o raspundere de alta natura penala, contraventionala, administrativa, etc.

15.3  Procedura de sanctionare:

a) Consiliul Director este organul competent a aplica sanctiunea avertismentului si a suspendarii drepturilor, iar AGP este organul competent sa aplice sanctiunea excluderii defînitive din cadrul Patronatului;

b) Consiliul Director este obligat, cu minimum 10 zile inainte de aplicarea sanctiunii, sa invite, in sedinta speciala, membrul care urmeaza a fi sanctionat si sa-l informeze asupra acuzatiei ce i se aduce. Acesta are dreptul de a folosi orice mijloc legal in apararea sa;

c) Membrul are dreptul sa conteste decizia de sanctionare a Consiliului Director. Contestatia va fi adresata AGP;

d) AGP va include obligatoriu, pe ordinea de zi, la prima sesiune extraordinara sau ordinara, dezbaterea sanctiunii decisa de Consiliul Director. Hotararea AGP este definitiva.

15.4 Excluderea membrilor. Motivele excluderii se considera a fi urmatoarele:

a) intarzierea in achitarea cotizatiei catre Patronat peste termenul de 1 an;

b) renuntarea la titlul de membru, conform art. 14, alin. 1, litera h;

c) incalcarea disciplinei din cadrul Patronatului.

15.5 Reinscrierea membrilor este posibila numai in situatiile de excludere a) si b), la cererea celui interesat si numai daca se achita cotizatia pe toata perioada, de la data excluderii pana la data reinscrierii cu o majorare de 50%.

 

CAPITOLUL V

ORGANELE DE FUNCTIONARE ALE PATRONATULUI

Art. 16 Organele de functionare  ale Patronatului:

A) Adunarea Generala a Patronatului AGP;

B) Consiliul Director (CD);

C) Comisia de Cenzori (CC).

A.) Art. 17 Adunarea Generala a Patronatului

17.1 Adunarea Generala poate fi ordinara sau extraordinara.

17.2 AGP este organul suprem de conducere, alcatuit din totalitatea membrilor permanenti si hotaraste asupra tuturor problemelor Patronatului.

17.3 Adunarea Generala are urmatoarele atributii:

a) Stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale Patronatului;

b) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;

c) Alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director;

d) Alegerea si revocarea membrilor Comisiei de Cenzori;

e) Infiintarea de structuri organizatorice teritoriale fara sau cu personalitate juridica;

f) Modifica statutul la propunerea Consiliului Director si imputerniceste Presedintele si Directorul Executiv in vederea semnarii actului modificator al statutului si reprezentarii Patronatului in fata Instantelor Judecatoresti si alte Institutii;

g) Reorganizarea, dizolvarea si lichidarea Patronatului;

h) Aplicarea sanctiunii de excludere a membrilor din cadrul Patronatului la propunerea Consiliului Director;

i) Hotaraste asocierea Patronatului in uniuni, federatii, confederatii;

j) Orice alte atributii prevazute de lege si de prezentul statut.

A) Adunarea Generala ordinara.

a) Adunarea Generala a membrilor permanenti ai Patronatului se intruneste pe baza convocarii de catre Consiliul Director, cel putin o data pe an, pana la sfarsitul lunii aprilie pentru a examina darea de seama a conducerii. Consiliul Director are obligatia sa prezinte activitatea pe anul precedent si sa depuna spre aprobare darea de seama asupra acestei activitati. Darea de seama va fi insotita de un referat al Comisiei de Cenzori precum si de planul minim financiar si cadrul de actiune pentru urmatorul an.

B) Adunarea Generala extraordinara.

a) AGP se intruneste in sesiune extraordinara ori de cate ori este necesar, la cererea Consiliului Director sau la cererea a 1/5 din totalul membrilor permanenti, cu conditia ca acestia sa-si fi achitat la zi obligatiile financiare fata de Patronat;

b) Convocatorul trebuie sa cuprinda continutul integral al ordinii de zi;

c) AGP poate discuta si alte probleme neincluse pe ordinea de zi, strict urgente, dar numai de natura administrativa.

17.4 Convocarea la sedintele AGP

a) Convocarile la sedintele AGP sunt nominale, se transmit cu 15 zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea sedintei si vor cuprinde locul, ziua si ora la care va avea loc AGP, ordinea de zi, precum si tipul adunarii (ordinara sau extraordinara), daca este prima sau a doua intalnire repeteta din lipsa de prezentare a numarului minim de membrii permanenti.

17.5 Ordinea de zi a AGP:

a) Ordinea de zi a AGP este stabilita de catre Consiliul Director;

b) In cazul intrunirilor extraordinare cerute de cel putin 1/5 din membrii permanenti, ordinea de zi va cuprinde in exclusivitate temele prezentate de solicitanti in cererea lor.

17.6 Cvorum. Sedinta Adunarii Generale.

a) La fiecare sesiune anuala ordinara sau extraordinara a membrilor permanenti ai Patronatului este obligatorie participarea a cel putin jumatate plus unu din membrii permanenti cu drept de vot (cu cotizatia platita la zi);

b) Daca acest numar de participanti nu este indeplinit, se convoaca o noua sesiune pe aceleasi probleme in termen de 8 zile, cu invitatii nominale si colective care se publica, cel putin cu 4 zile inainte de data stabilita, in doua ziare de raspandire nationala. Invitatiile vor mentiona locul, ziua, ora si temele ce vor fi dezbatute;

c) La aceasta a doua sesiune este obligatorie prezenta a 1/3 din membrii permanenti cu drept de vot;

d) In situatia in care cvorumul nu s-a intrunit, se va lua pauza de jumatate de ora, iar cei prezenti vor constitui cvorumul necesar desfasurarii sedintei;

e) Membrul permanent cu drept de vot, absent, poate imputernici in scris un alt membru permanent sa reprezinte si sa voteze in numele lui la AGP. Fiecare membru permanent nu are drept sa reprezinte la AGP mai mult de un membru permanent absent.

17.7 Hotararile AGP se iau cu votul a cel putin jumatate plus unu de membrii permanenti cu drept de vot prezenti, prin vot nominal si sunt obligatorii chiar si pentru membrii care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat impotriva.

 Art. 18 Presedintia Adunarii Generale a Patronatului

18.1 AGP este prezidata de Presedintele Consiliului Director sau dupa caz, de unul dintre Vicepresedinti, sau unul din membri Consiliului Director.

18.2 Presedintele declara deschise lucrarile AGP, comunica ordinea de zi, conduce discutiile, supune la vot problemele discutate si dupa epuizarea temelor declara lucrarile inchise.

18.3 Secretarul AGP intocmeste si semneaza procesele verbale ale sesiunilor AGP. Procesele verbale ale sedintelor  AGP sunt semnate de Presedintele AGP si de membrii Consiliului Director. Procesele verbale sunt predate Secretarului General al Consiliului Director si vor fi inscrise in Registrul Proceselor Verbale ale AGP.

Art. 19 Nulitatea hotararilor AGP

19.1 Hotararile AGP contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse  in statut pot fi atacate in justitie de catre oricare din membrii Patronatului care nu au luat parte la AGP sau au votat impotriva si au cerut sa se mentioneze aceasta in procesul verbal de sedinta, in termen de 15 zile de la data cand au luat la cunostinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.

19.2 Cererea in anulare se introduce la instanta judecatoreasca in circumscriptia careia Patronatul isi are sediul.

B) Art. 20 Componenta si functionarea Consiliului Director

20.1 Patronatul este condus de Consiliul Director compus din 13 membri, si anume: Presedinte, 2 Vicepresedinti si 10 membri.

Pentru a preintampina situatii generate de retragerea, excluderea sau orice alta situatie posibila, Consiliul Director are si 5 membri supleanti.

20.2 Directorul Executiv, Secretarul General si Consilierul Tehnic, asigura desfasurarea activitatii si reprezinta interesele Patronatului intre sedintele Consilului Director si AGP. Directorul Executiv, Secretarul General si Consilerul Tehnic sunt angajati conform legislatiei in vigoare si nu au drept de vot

20.3 Consiliul Director este ales pe o perioada de 4 ani.

20.4 Regulamentul de ordine interioara privind organizarea si functionarea P.P.T.T. stabileste intrunirile Consiliului Director pe un an calendaristic.

20.5 Numarul minim de membrii participanti este jumatate plus unu, iar hotararile se iau cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti. Toate voturile sunt deschise si nominale.

20.6 Consiliul Director ales poate desemna functie de situatiile ce pot aparea, maxim 5 membri  atrasi, ca membri ai consiliului, dintre membri patronatului implicati in activitati si/sau proiecte de importanta nationala si/sau internationala. Membri atrasi au aceleasi drepturi si obligatii ca membri Consiliului Director, de la data desemnarii acestora pana la expirarea mandatului.

20.7 Reprezentantul desemnat de catre persoana juridica membra a Patronatului in Consiliul Director ia parte la adunarile Patronatului si voteaza in numele persoanei juridice pe care o reprezinta.

20.8 Reprezentantul unei persoane juridice membra a Patronatului care a fost aleasa in Consilul Director al Patronatului si care pe parcursul exercitarii functiei pierde calitatea de reprezentat al persoanei juridice va fi decazut de drept din functia pe care o ocupa.

20.9 Locul ramas vacant in Consilul Director va fi ocupat de catre noul reprezentant desemnat de persoana juridica membra a Patronatului.

20.10 Daca persoana juridica aleasa in Consiliul Director pierde calitatea de membru in organele de conducere ale Patronatului, reprezentantul acesteia va fi decazut de drept din functia pe care o ocupa.

20.11 Locul ramas vacant va fi ocupat de catre reprezentantul persoanei juridice aleasa ca membru supleant.

20.12 Retragerea mandatului in Consiliul Director inceteaza in urmatoarele situatii: implinirea mandatului, demisie, deces sau absenta de la 3 sedinte. Pentru ocuparea locului vacant se va numi membrul supleant care a obtinut cel mai mare numar de voturi.

Art. 21 Excluderea membrilor Consiliului Director

21.1 Excluderea din functiile de conducere ale membrilor Consilului Director din cadrul Patronatului se face in urmatoarele situatii:

  1. Absenta de la trei sedinte anual. Se accepta delegarea unei persoane de la acceasi firma dar nu mai mult de trei ori pe an in baza unui mandat scris;
  2. Pierderea drepturilor civile prin hotarari definitive;
  3. Neplata cotizatiei anuale.

Art. 22 Drepturile  membrilor Consiliului Director

22.1 Au dreptul sa aleaga si sa fie alesi pe functii in cadrul Consiliului Director.

22.2 Calitatea de membru al Consiliului Director este onorifica. Functiile de Presedinte si acelor doi Vicepresedinti sunt stabilite prin vot majoritar deschis, in prima sedinta a Consiliului Director.

22.3 Membrii consiliului pot reprezenta Patronatul in relatiile cu alte organizatii similare din tara si strainatate, in numele acestuia, conform mandatului primit din partea Consililui Director si aprobat de Presedinte.

Art. 23 Atributiile Consiliului Director

a) Asigura punerea in executare a hotararilor AGP;

b) Administreaza fondurile si solutioneaza toate problemele, in afara de cele care sunt de competenta AGP;

c) Prezinta AGP raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, situatia financiara anuala, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor Patronatului;

d) Incheie acte juridice in numele si pe seama Patronatului;

e) Organizeaza serviciile Patronatului si aplica procedura disciplinara membrilor Patronatului;

f) Adopta regulamentul de ordine interioara;

g) Hotaraste asupra organizarii sau participarii Patronatului la manifestatii/reuniuni comerciale europene, internationale sau nationale;

h) Hotaraste in problema depunerii de memorii la organele de stat, a declansarii procedurilor judiciare;

i) Hotaraste asupra organizarii expozitiilor, seminariilor, manifestarilor sau oricaror altor activitati;

j) Hotaraste asupra achizitionarii/vanzarii bunurilor mobiliare si imobiliare, echipamente sau alte obiecte necesare desfasurarii activitatii Patronatului;

k) Hotaraste asupra necesitatii schimbarii sediului, a inchirierii spatiilor cu diverse destinatii in folosul Patronatului, echipamentelor sau altor obiective si asupra incheierii contractelor de prestari servicii;

l) Hotaraste asupra oricaror cheltuieli considerate necesare sau utile;

m) Aproba organigrama si politica de personal a Patronatului;

n) Propune membri onorifici;

o) Indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de

Art. 24 Indatoririle membrilor Consiliului Director si ale personalului angajat

24.1 Presedinte, Vicepresedinti:

a) Presedintele convoaca Consiliul Director, prezideaza lucrarile acestuia care analizeaza activitatea Patronatului si adopta hotarari. Semneaza documentele care consemneaza aceste hotarari si urmareste aplicarea lor prin personalul executiv;

b) Reprezinta juridic Patronatul in fata oricaror autoritati sau instante judecatoresti, avand totodata dreptul de a angaja avocati care sa reprezinte Patronatul;

c) Analizeaza si selecteaza impreuna cu Vicepresedintii temele pe care le considera necesar a fi discutate in Consiliul Director, in functie de situatia ivita;

d) Presedintele va fi suplinit de unul dintre Vicepresedinti desemnat de acesta;

e) Hotararile aflate in situatia balotajului vor fi adoptate cu votul decisiv al Presedintelui.

24.2 Directorul Executiv – este salariat  al Patronatului. Atributii:

a) Aplica hotararile AGP si ale Consiliului Director;

b) Indruma, urmareste si controleaza activitatea curenta a Patronatului, aplica hotararile;

c) Semneaza actele curente si corespondenta;

d) Contrasemneaza impreuna cu Presedintele, actele de importanta hotaratoare pentru Patronat;

e) Realizeaza contacte si relatii cu firme, persoane publice care pot sprijini prin diverse activitati Patronatul;

f) Face propuneri privind rentabilizarea Patronatului;

g) Administreaza pe proprie raspundere fondurile Patronatului, efectuand operatiunile bancare legale, si la ordinele Presedintelui;

h) Are raspunderea pastrarii bunurilor Patronatului si dispune incasari si plati legate de activitatea curenta;

i) Tine pe propria raspundere, printre alte registre auxiliare, si Registul de incasari si plati in care se trec lunar toate operatiunile;

j) La solicitarea membrilor Patronatului, se deplaseaza la sediul acestora pentru analizarea activitatii si formularea de propuneri privind eficientizarea acesteia.

24.3 Secretarul General – este salariat  al Patronatului. Atributii:

a) Tine evidenta membrilor Patronatului actualizand permanent situatia;

b) Intocmeste si distribuie membrilor Patronatului documentele emise de catre Consiliul Director sau alte Institutii si efectueaza corespondenta necesara desfasurarii activitatii;

c) Intocmeste procesele verbale de sedinta ale Consiliului Director si consemneaza hotararile luate cu aceste ocazii in vederea aplicarii lor;

d) Intocmeste procesele verbale ale AGP;

e) Pregateste si realizeaza contacte si intalniri cu reprezentanti ai autoritatii statului si terti;

f) Analizeaza si selecteaza problemele pe care le considera a fi necesar de discutat in urmatoarele sedinte ale Consiliului Director;

g) Preia atributiile Directorului Executiv in lipsa acestuia;

h) Tine arhiva Patronatului si registrele cu procesele verbale;

i) In cazul absentei sale, Secretarul General este inlocuit de Directorul Executiv;

j) Secretarul General este personal raspunzator de intocmirea si pastrarea urmatoarelor registre:

  1. registrul de procese verbale ale intrunirilor Consiliului Director
  2. registrul de procese verbale ale intrunirilor AGP
  3. registrul intrari-iesiri documente
  4. registrul bunurilor Patronatului in care sunt descrise in amanunt bunurile mobile si imobile ale Patronatului;

k) Intocmeste instiintarile de plata, asigura evidenta incasarii cotizatiilor de la membrii Patronatului si informeaza permanent Consiliul Director de situatia la zi a colectarii lor;

l) Indeplineste orice alte sarcini din partea Consiliului Director.

24.4 Consilierul Tehnic - este salariat al Patronatului. Atributii: 

a) Coordoneaza activitatea de elaborare si promovare a normativelor privind domeniul tamplariei din PVC, aluminiu, lemn stratificat si a geamului termoizolant;

b) Organizeaza centrul de documentare tehnica a Patronatului si baza de date tehnice a firmelor membre si nemembre din domeniu;

c) Colaboreaza la editarea trimestriala pe site-ul Patronatului a buletinului informativ pentru probleme tehnice;

d) Transpune in practica hotararile Consiliului Director, pe linie tehnica;

e) Tine permanent legatura cu institutiile ce colaboreaza la promovarea calitatii in domeniul tamplariei;

f) Face propuneri privind pregatirea profesionala, atestarea si perfectionarea muncitorilor calificati;

g) La solicitarea membrilor Patronatului, se deplaseaza la sediul acestora pentru analizarea activitatiii si formularea de propuneri privind eficientizarea acestora;

h) Prezinta propuneri privind tipizarea formularisticii din domeniul tamplariei;

i) Informeaza in timp util membrii Patronatului privind noutatile tehnice (metode, procedee, materiale);

j) Corespondeaza pe linie tehnica cu persoanele sau firmele interesate de activitatea Patronatului;

k) Raspunde reclamatiilor din teritoriu privind calitatea lucrarilor realizate de membrii Patronatului sau a altor societati din acest domeniu de activitate la solicitarea institutiilor cu care s-au stabilit parteneriate si participa la cercetarea in teren a faptelor reclamate, cu acordul presedintelui Patronatului;

l) Participa la realizarea caietelor de sarcini tipizate pe categorii de lucrari;

m) Indeplineste orice alte sarcini stabilite de Presedinte sau de Directorul Executiv, sarcini care corespund intereselor Patronatului.

Art. 25 Comisia de Cenzori

a) Conform prevederilor legale, Comisia de Cenzori este compusa din 3 membri. Unul dintre cenzori este obligatoriu sa fie contabil autorizat sau expert contabil, cu carnet CECCAR vizat la zi. Poate fi o persoana din afara Patronatului. Acesta este propus de Consiliului Director si validat de AGP. Ceilalti doi Cenzori pot fi membri, alesi de AGP. Comisia de Cenzori isi desfasoara activitatea pe o perioada de 2 ani cu posibilitatea de prelungire a mandatului, la propunerea Consiliului Director si validarea de catre AGP;

b) Are atributii de control a activitatii financiare a Patronatului. Pentru efectuarea controlului, Directorul Executiv va preda situatia financiara a anului trecut cu cel putin 15 zile inainte de intrunirea AGP, impreuna cu registrele contabile, datele administrative si situatia contractelor cu terte persoane;

c) Comisia de Cenzori efectueaza controlul la sediul Patronatului, fiind interzisa transportarea in alt loc a datelor si registrelor depuse. Orice membru al Consiliului Director, chemat in fata cenzorului este obligat sa furnizeze acestuia datele cerute;

d) Comisia de Cenzori are dreptul sa efectueze controale oricand considera necesar, cu obligatia de a anunta membrii Consiliului Director, cu 7 zile inainte, data controlului. Comisia isi poate elabora un program de lucru pe care il aduce la cunostinta Consiliului Director;

e) Dupa efectuarea controlului, Comisia de Cenzori intocmeste un referat asupra rezultatelor, referat pe care il preda AGP, prin intermediul Consiliului Director;

f) Poate participa la sedintele Consiliului Director fara drept de vot;

g) Indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de AGP.

 

CAPITOLUL VI

ALEGEREA ORGANELOR DE CONDUCERE

Art. 26 Alegerea organelor de conducere:

Comisia Electorala 

- In vederea alegerii organelor de conducere, AGP, numeste o Comisie Electorala formata din 4 membrii in prezenta careia se vor desfasura alegerile. Membrii Comisiei Electorale se vor autopropune sau vor fi propusi de catre membrii Patronatului. AGP, va decide componenta comisiei prin vot deschis.

1. Alegerea Consiliului Director

a) Alegerile se desfasoara prin votarea canditatilor prin vot deschis fiind alesi cei ce intrunesc cel mai mare numar de voturi. Votul este deschis si se efectueaza prin numarare;

b) Cei ce voteaza trebuie sa se legitimeze cu pasaportul sau legitimatia;

c) Comisia Electorala, cu ajutorul si suportul Consiliului Director, vegheaza la desfasurarea normala a acestora, rezolvand contestatiile si reclamatiile;

d) In cazul in care doi candidati au intrunit acelasi numar de voturi se recurge la metoda tragerii la sorti;

e) Candidatura fiecarui membru permanent se depune, cu minimum 20 de zile inainte de ziua de vot, in scris, la Secretarul General si se inregistreaza in Registrul general de intrari-iesiri documente ale Patronatului;

f) Membrii Comisiei Electorale nu isi pot depune candidatura pentru nici un fel de functie, incalcarea acestei reguli ducand la anularea alegerilor;

g) Pentru a avea dreptul de a fi ales in Consiliul Director, orice membru trebuie sa fie la zi cu obligatiile sale financiare.

2. Procedura de alegere.

a) La locul unde se va efectua procedura de alegere va exista un registru intocmit de Comisia Electorala impreuna cu Consiliul Director in care sunt inscrisi membrii cu drept de vot;

b) Pentru Consiliul Director membrul votant va vota pentru fiecare candidat al acestuia;

c) Conform prezentului statut, pot vota si membrii permanenti absenti, prin imputerniciti, din momentul in care Comisia Electorala primeste cererea de votare in absenta si a imputernicirii concrete si cu semnatura membrului autentificata.

Art. 27 Comisia electorala intocmeste procesul verbal privind desfasurarea si rezultatele alegerilor, pe care il preda impreuna cu intreg materialul de vot, Presedintelui Consiliului Director si Secretarului General al Patronatului  in functie.

Art. 28 Noul consiliu votat se va intruni in ziua stabilita, in sedinta pentru a alege Presedintele si cei doi Vicepresedinti.

28.1 Alegerile se vor desfasura prin vot nominal, fiind obligatorie prezenta a 3/4 din membri.

28.2 Noul Presedinte al Consiliului Director convoaca in cel mult 8 zile vechiul Consiliu Director la sediul Patronatului in vederea intocmirii procesului verbal de predare-primire a documentelor.

28.3 Aceeasi procedura se va aplica si pentru alegerea Presedintelui Comisiei de Cenzori fiind obligatorie prezenta celor 3 membri votati ai Comisiei de Cenzori.

Art. 29 In cazul in care numarul membrilor Consiliului Director scade sub numarul prevazut la art. 20 in perioada dintre doua Adunari Generale, locul vacant va fi completat cu membri supleanti in ordinea in care acestia au fost alesi.

 

CAPITOLUL VII

REORGANIZAREA SI DIZOLVAREA PATRONATULUI

Art.30  Reorganizarea si dizolvarea Patronatului

30.1. In cazul reorganizarii, situatia patrimoniului va fi solutionata prin hotararea AGP votata in sesiune intrunita special in acest scop sau, in caz de divergenta, de catre instanta de judecata competenta potrivit legii.

30.2 Patronatul se poate desfiinta prin hotararea AGP.

Dizolvarea Patronatului trebuie votata in sesiunea AGP, intrunita in acest scop, de 3/4 din numarul membrilor participanti, cu conditia ca la sesiune sa participe cel putin jumatate plus unu din totalul membrilor Patronatului cu drept de vot.

30.3 Dizolvarea se poate face prin hotarare judecatoreasca conform prevederilor legii.

30.4 Dizolvarea survine si atunci cand numarul membrilor ramasi in Patronat este mai mic decat cel prevazut de lege.

30.5 In cazul dizolvarii Patronatului, patrimoniul acestuia va fi depus la banca, iar bunurile vor fi inventariate si date spre pastrare comisiei stabilite de catre  AGP pentru lichidarea patrimoniului,  care va hotara si destinatia acestora in conformitate cu legea romana in vigoare.

30.6 Prin efectul dizolvarii, Patronatul intra in lichidare, in vederea realizarii activului si a platii pasivului.

 

CAPITOLUL  VIII

PREVEDERI FINALE

Art. 31 Reguli interne

Prezentul statut se completeaza cu Regulamentul de Ordine Interioara care face parte integranta din acesta. Regulamentul de ordine interioara este actualizat ori de cate ori este necesar, cu reguli dezbatute si aprobate de Consiliul Director, pentru buna functionare a patronatului.

Art. 32 Aprobare Statut

Prezentul statut se completeaza cu prevederile Legii nr. 356/2001 privind patronatele si cu alte prevederi ale legii romane, este format din 32 de articole si a fost votat si aprobat de AGP astazi in unanimitate.

Redactat si dactilografiat in 6 exemplare, azi data autentificarii.