Instrucţiuni tehnice pentru folosirea şi montarea vitrajelor şi a altor produse din sticlă în construcţii

Document elaborat de: Patronatul Producătorilor de Tâmplărie Termoizolantă din România, Comitetul Tehnic pentru Sticlă

Prezentele instrucţiuni stabilesc principalele condiţii, performanţe şi nivelurile de performanţă ale vitrajelor în construcţii, astfel încât acestea să îndeplinească cerinţele fundamentale ale Directivelor Europene şi să fie în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.
Prezentele instrucţiuni, inclusiv anexele, sunt obligatorii pentru toţi factorii cu atribuţii în concepţia, realizarea şi exploatarea construcţiilor, respectiv proiectanţi, verificatori de proiecte, experţi tehnici, executanţi, responsabili tehnici cu execuţia, diriginţi de şantier, proprietari sub orice titlu şi utilizatori ai construcţiilor, precum şi pentru autorităţile administraţiei publice şi organele de control, potrivit obligaţiilor şi răspunderilor ce le revin în conformitate cu prevederile legale.
Responsabilitatea nerespectării prezentului normativ aparţine părţii care transmite comanda de execuţie a produselor, respectiv a soluţiilor constructive ale lucrărilor.
Atunci când pentru anumite categorii de construcţii există şi alte reglementări specifice, acestea se aplică numai dacă nu contravin prezentelor instrucţiuni.
Perezentele instrucţiuni sunt obligatorii la proiectarea şi realizarea construcţiilor noi, precum şi pentru lucrări de modificare sau la schimbarea destinaţiei ori la orice alte intervenţii efectuate la construcţiile existente, indiferent de formă de proprietate
Pentru construcţiile monumente istorice sau de arhitectură clasificate ca făcând parte din Patrimoniul Naţional potrivit Legii, prezentele instrucţiuni au caracter de recomandare, urmând ca la acestea să se aplice măsurile de îmbunătăţire astfel încât să nu se afecteze caracterul monumentelor respective.