Mod de acordare a Certificatului Profesional pentru companii

Baza legala a Certificarii Profesionale Companii

Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 (*republicată*) privind calitatea în construcţii*)

Capitolul II Sistemul calităţii în construcţii, Articolul 9, litera m), n), o)

m) certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care prestează servicii de proiectare și/sau consultanță în construcții

n) certificarea calificării tehnico-profesionale a operatorilor economici care execută lucrări de construcții;

o) perfecționarea profesională continuă a specialiștilor care desfășoară activități în domeniul construcțiilor”.

Si

Legea nr. 163 din 21 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 Articolul II

“Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia măsurilor prevăzute la art. 9 lit. m), n) şi o), din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, care intră în vigoare la 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.”

Si

O.U.G. nr. 6/2018

Termenul prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, referitor la intrarea în vigoare a măsurilor prevăzute la art. 9 lit. m), n) și o) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, se prorogă până la data de 25 august 2019.

''Acest act normativ completeaza sistemul calității în construcții cu cele trei componente prin care se atrage obligativitatea operatorilor economici care acționează pe piața construcțiilor de a obține, anterior desfășurării activității, certificarea în domeniu, fapt ce impune instituirea unui mecanism de certificare, mecanism care face obiectul unor demersuri cu privire la crearea unei platforme privitoare la Registrul național al certificărilor în construcții, mecanism modern, operativ, interactiv, care va asigura interoperabilitatea datelor referitoare la criterii juridice-administrative privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate, legalitatea funcționării, solvabilitatea, achitarea taxelor și impozitelor, criterii economico-financiare privind justificarea capacității financiare și economice și criterii tehnice privind condițiile tehnice ce trebuie îndeplinite de întreprinderile din construcții pentru certificarea capacității tehnice profesionale, obținerea certificatului de calificare și a dreptului pentru înscrierea pe listele oficiale din care să rezulte că a fost evaluată și a fost certificată calificarea profesională.

De asemenea, s-a ținut cont de faptul că acest sistem ce urmează a fi dezvoltat în următoarele 12 luni va asigura simplificarea accesului operatorilor economici din construcții la participarea la licitații și/sau adjudecarea de lucrări de către cei mai competenți operatori economici din construcții prin recunoașterea certificatului de calificare tehnico-profesională drept document probator care înlocuiește documentația edificatoare de eligibilitate privind îndeplinirea criteriilor tehnice pentru participarea la procedurile pentru atribuirea contractelor de achiziție publică de lucrări, asigurând reducerea numărului de documente justificative solicitate la licitație și simplificarea activității de preselecție la licitațiile publice de către comisiile de licitație.''

Sursa: www.universuljuridic.ro

Modul de acordare a Certificatului Profesional pentru Companii

Verificarea modului de îndeplinire a criteriilor de acordare a „Certificatului Profesional” va fi efectuată de „Comisia tehnică de certificare profesională” (C.T.C.P.). Comisia va fi formată din directorul executiv si secretarul general, reprezentanti ai PPTT și un membru al Consiliului Director.

Comisia a fost aprobată de Consiliul Director în sedinta din data de 10 noiembrie 2016.
În urma cererii făcute de către o companie, a chestionarului completat, directorul executiv stabilește de comun acord cu societatea data la care se va efectua vizita de verificare.

Dacă societatea verificată îndeplinește criteriile stabilite și întrunește cumulativ minim 240 puncte, din care:

  • 130 puncte pentru cerinte ale Spatiului de productie
  • 50 puncte pentru Personalul de productie
  • 60 puncte pentru Criteriul de calitate

C.T.C.P. prezintă în prima ședință a Consiliului Director „Recomandarea pentru certificare”, care în urma analizei hotărăște, prin vot, acordarea sau nu a „Certificatului Profesional”.

Dacă societatea verificată nu îndeplinește criteriile, întocmește un „Proces verbal cu recomandări” și stabilește împreună cu conducerea societății solicitante, un termen de reluare a procedurii, care nu va fi mai mic de 3 luni. Taxa pentru o nouă verificare va fi de 50% din taxa inițială, dacă următoarea cerere se face într-un termen de maxim 6 luni de la vizita de verificare.
Programarea vizitelor de verificare se face astfel încât durata dintre cerere și vizita să nu fie mai mare de 30 zile.
Certificatul Profesional este valabil 3 ani.

Certificatul Profesional este emis de Federatia Patronatelor Societatilor din Constructii.

Cheltuielile de deplasare: carburanți, cazare vor fi acoperite de societatea solicitantă printr-o sponsorizare a P.P.T.T. sau pe baza de factura emisa de patronat.
Nota! Pentru companiile care asigura cazarea celor 2 reprezentati ai C.T.C.P., pe cheltuiala firmei, nu se percep cheltuieli cu cazarea.
Pentru transportul cu autoturismul se percepe un tarif 0,5 lei/km fara TVA.
 
Tarifele pentru prestația efectuării verificării inclusiv certificare sunt:
 
 

Societăți nemembre ale PPTT
(nu se percepe TVA)

Societăți membre ale PPTT
(nu se percepe TVA)

Cifra de afaceri

Sub 1.000.000 EUR

Intre 1.000.000 -5.000.000 EUR

Peste 5.000.000 EUR

Sub 1.000.000 EUR

Intre 1.000.000 -5.000.000 EUR

Peste 5.000.000 EUR

Producție tâmplărie din PVC

600 EUR

800 EUR

1000 EUR

300 EUR

400 EUR

500 EUR

Producție tâmplărie din aluminium si pereti cortina

600 EUR

800 EUR

1000 EUR

300 EUR

400 EUR

500 EUR

Producție de tâmplărie din lemn

600 EUR

800 EUR

1000 EUR

300 EUR

400 EUR

500 EUR

Producție de geam termoizolant

600 EUR

800 EUR

1000 EUR

300 EUR

400 EUR

500 EUR

 

 

 

 

Certificatul se acordă pentru fiecare tip de producție în parte.

P.P.T.T. va publica periodic lista societăților care au primit „Certificatul Profesional”.
Reinnoirea Certificatului Profesional se face pentru o perioada de trei ani, prin solicitare adresata la patronat. Aceasta procedura este facuta in baza unui raport de reevaluare pe baza documentelor transmise de societatea dumneavoastra.

Tariful perceput in acest sens pentru membrii si nemembrii ai PPTT este de 100EUR/tip de productie.
La reinnoirea Certificatului Profesional vizita de verificare este facuta de un singur membru al C.T.C.P.

A. Criterii punctaj pentru acordarea Certificatului Profesional

- Download this file (criterii punctaj acordare certificat profesional, 2018.doc)criterii punctaj

B. Regulament Certificare Profesionala

- Download this file (regulament_certificare_profesionala_2018.doc)regulament

C. Documente pentru obtinerea Certificarii Profesionale

- Download this file (anexa_1_2018.doc)anexa_1 (Documentele ce insotesc scrisoarea de intentie)

- Download this file (anexa_2_2018.doc)anexa_2 (Chestionar de evaluare)

- Download this file (anexa_3_2018.doc)anexa_3 (Documente necesare, cerute in anexa 2)

- Download this file (anexa_4_2018.doc)anexa_4 (Plan evaluare)

D. Documente reinnoire Certificat Profesional

- Download this file (reinnoire_certificat_profesional_2018.doc)reinnoire certificat profesional

- Download this file (cerere_reinnoire_certificat_profesional_2018.doc)cerere reinnoire certificat profesional